KHU A ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Client: KHU A ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Location: Phan thiết

Build Year: 2018

Area: 100m2

KHU A ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Client: KHU A ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Location: Phan thiết

Build Year: 2018

Area: 100m2