KHU B ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Client: KHU B ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Location: Phan Thiết

Build Year: 2018

Area: 100m2

KHU B ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Client: KHU B ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Location: Phan Thiết

Build Year: 2018

Area: 100m2